Projektid

Erasmus+


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

C.O.N.T.E.S.T. – Meeting the Challenge of iNclusion Through music and TrainEd Teachers

2015 – 2018

Projekti eesmärk on: kõikide õpilaste kaasamine õppeprotsessi. Silmas on peetud erivajadustega õpilaste kaasamist enamikes ainetundides, mitte nende eraldi õpetamist. Muusika kasutamine erinevates ainetundides.

Projekti käigus

  • keskendutakse erivajadustega õpilaste kaasamisele õppetöös
  • õpitakse tundma, analüüsitakse ja võrreldakse partnermaade koolisüsteeme ning erivajadustega õpilaste õppimisvõimalusi
  • tehakse tutvust muusikateraapia rakendamisega õppetöös
  • õpitakse kasutama muusikat erinevates ainetundides
  • valitakse projektiklass
  • kujundatakse projekti logo ja saadetakse see partnerkoolidele
  • korraldatakse logo hääletus
  • korraldatakse fotode ja joonistuste näitusi
  • antakse näidistunde partnerkoolide õpetajatele
  • koostatakse ainekavasid erinevate õppeainete integreerimisest muusikaõpetusega

Partnerkoolide esimene kohtumine on Paikuse koolis 2015. aasta novembrikuus.

Projekti lõppedes võtavad kõikide partnerkoolide õpilased osa rahvusvahelisest lauluvõistlusest Itaalias.

Projekti koordineerib Itaalia kool, partnerkoolid on Soomest, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Ungarist, Rumeeniast, Horvaatiast ja Eestist (Paikuse PK).

https://paikuse-my.sharepoint.com/personal/sirle_varkentin_ppk_edu_ee/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B2AF03D37-A9A4-437A-BCD8-927E3CB56CAB%7D&file=Arad%202017.odp&action=default

https://www.emaze.com/@ATQQCRRR/estonians-nature

C.O.N.T.E.S.T. projekt on lõpufaasis

Projekti viimane kohtumine toimus Vilniuses, Leedu pealinnas 13.-17. novembril. Kohal olid kõikide partnerkoolide vanad tuttavad, sõbrad Itaaliast, Poolast, Rumeeniast, Saksamaalt, Soomest, Horvaatiast, Ungarist ja Leedust.

Peale kooliga tutvumist ja õpilaste emotsionaalse kontserdi nautimist ootas ees eeltöö lõpp-raporti koostamiseks. Tehti kokkuvõtteid ja kontrolliti kõikide kokkulepitud kodutööde ja dokumentide esitamist. Lepiti kokku, millised dokumendid laetakse üles keskkonda eTwinning ja mida veel teha enne projekti ametlikku lõppu, mis on 31. jaanuaril 2018.a.

Ees ootavad küsitlused projektis osalenud õpilastele ja nende vanematele ning õpetajatele. Enne jõule saavad kõik partnerid kokku Skipe’i teel, et edastada jõulutervitusi, näha sõpru, kinnistada sõprust ja meenutada möödunut.

Projekt andis osalistele kogemuse siduda muusikaõpetus teiste õppeainetega. Meie õpetajad lõimisid muusikaõpetust kunstiõpetuse, geograafia, emakeele ja kehalise kasvatusega. Omandati teadmisi muusikateraapiast, anti lahtisi tunde nii oma koolis kui ka partnerriikide koolides, koostati tunnikavasid ja hindamistabeleid. Jälgiti erivajadustega õpilaste kaasamist õppetöösse. Võrreldi partnerite haridussüsteeme ja püüti leida ühisosa.

Viimasel kohtumisel käisid õp Maire Krinal, Leana Erm ja Kersti Rohtmets.