Õppetöö

ÕPPENÕUKOGU


Õppenõukogu 2023/24

ÕN nr 3/04.06.2024 

 1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi 
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 
 3. Õpilaste tunnustamine: kiituskirjad, ainekiituskirjad, Lions Klubi tunnustus, Paikuse Parim tüdruk ja poiss, Aasta Edenejad
 4. Huvihariduskeskuse PAI "Tuleviku Tegija 2024" märkide saajad

Otsus: Kinnitada ettepanekud seoses järgmisesse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise kohta.

           Kinnitada tunnustamiseks esitatud õpilased.

           Jätta õpilane lapsevanema avalduse alusel 1. klassi klassikursust kordama.        

ÕN nr 2/15.02.2024

1. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 1 ja 3  õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.

Otsus: Rakendada 7.klassi õpilasele ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused

ÕN nr 1/10.10.2023

 1. Paikuse Kooli kodukorra muudatused

Õppenõukogud 2022/23

ÕN nr 8/30.08.2023
 1. Täiendava õppetöö tulemused 
 2. Õpilase klassikursuse kordama jätmine
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine 
 4. 2022/2023 õppeaasta sisehindamise aruanne 
 5. 2023/2024 üldtööplaani kinnitamine 
 6. Arvamuse andmine õppekava üldosa ja hindamisjuhendi muudatustele 
 7. ÕN esindajate valimine kooli hoolekogusse
 8. Jooksvad küsimused/teemad 

ÕN nr 7/16.06.2023

Õppenõukogu päevakord: 

 1. 9. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemused
 2. 9. klassi õpilaste tunnustamine (kiituskirjad, ainekiituskirjad)
 3. Põhikooli lõpetamine 
 4. Paikuse Kooli huvihariduskeskuse kunsti huviala põhiõppe lõpetamine, tunnustamine.
 5. Jooksvad küsimused

ÕN nr 6/06.06.2023

 1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi 
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 
 3. Klassikursuse kordama jätmine 
 4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga 
 5. Huvihariduskeskuse õpilaste tunnustamine 
 6. Jooksvad küsimused 

Elektrooniline ÕN nr 5/21.04.2023

1. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 1 ja 3  õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.

Otsus: Rakendada 4.c klassi õpilasele ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused

Elektrooniline ÕN nr 4/29.03.2023

1. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 1 ja 3  õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.

Otsus: Rakendada 4.b klassi õpilasele ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused

ÕN nr 3/14.03.2023

1. Lõpetada koduõpe 8.b klassi õpilasel.

ÕN nr 2/14.01.2023

Päevakord:

1. Õpilase koduõppele jäämine lapsevanema soovil.

Otsus: Jätta koduõppele 8.a ja 8.b klassi õpilane.

ÕN nr 1/20.09.2022

Päevakord:

1. Õpetajate esindajate valimine Paikuse Kooli hoolekogusse

Õppenõukogud 2021/22

ÕN nr 6/30.08.2022

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused  

2. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine 

3. Üldtööplaani kinnitamine 

4. Sisehindamise kokkuvõte

5. Tagasiside õpetajate rahuloluküsitlustest

6. Jooksvad küsimused

7. Kooli AASTA TEGU - osalemine TV 10 olümpiastarti võistlustel

Otsused:

1. Jätta klassikursust kordama üks õpilane.

2. Kinnitada 2022-23 õppeaasta kooli üldtööplaan ja eesmärgid.

ÕN nr 5/16.06.2022

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused

2. 9. klassi õpilaste tunnustamine

3. Põhikooli lõpetamine 

4. Jooksvad küsimused

Otsus: Anda välja põhikooli lõputunnistus 52 -le õpilasele, sh 4-le kiitusega

ÕN nr 4/7.06.2022

Õppenõukogu päevakord:

1.Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi 

2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 

3. Põhikooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga 

4. MA- ja A- hindamine kehalises kasvatuses 2022/2023 õppeaastast 

5. Uuele õppekava üldosale arvamuse andmine

6. PAI Huvihariduskeskuse lõputunnistuse väljaandmine

7. PAI Huvihariduskeskuse tunnustamine "Tuleviku Tegija 2022" märgiga

8. Jooksvad küsimused 

ÕN nr 3/22.02.2022

Päevakord:

1. Õpilase koduõppele jäämine lapsevanema soovil.

Otsus: Rakendada vanema taotluse alusel 7. klassi õpilasele koduõpe kuni 31.08.2022

 

Elektrooniline ÕN nr 2/08.02.2022

Päevakord:

1. Arvamuse andmine Paikuse Kooli kodukorra lisa 6 PAIKUSE KOOLI DISTANTS- JA HÜBRIIDÕPPE KORD

 

ÕN nr 1/07.09.2021

Päevakord:

1. Kooli üldtööplaani kinnitamine

2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatusele (nutivaba 1.-4. klass)

3. Hoolekogu (ÕN esindajad)

Õppenõukogud 2020/21

ÕN nr 5/ 31.08.2020

Päevakord: 

1. Täiendava õppetöö tulemused

2. Õpilaste liikumine ühest koolist teise

3. Õppeaasta kokkuvõte

4. Uue õppeaasta eesmärkide kinnitamine

5. Juhtkonna liikmete ettekanded

6. Arvamuse andmine kooli õppekava muutmisele (tunnijaotus, hindamine I kooliastmes)

ÕN nr 4/ 16.06.2020

Kinnitatud päevakord 

1. Õpilaste täiendava õppetöö kokkuvõte 

2. Õpilase klassikursuse kordama jätmine 

3. Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine 

4. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel 

5. 9. klassi õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga üksikutes õppeainetes 

Otsused:

1. Jätta klassikursust kordama üks õpilane.

2. Välja anda lõputunnistus 60-le õpilasele

3. Anda välja põhikooli lõputunnistus koos kiitusega 5-le õpilasele.

4. Anda välja ainekiituskirjad 6-le lõpetajale.

ÕN nr 3/ 09.06.2020

Päevakord:

1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi 

2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga 

Jooksvad küsimused 

Otsused:

1. Kinnitada õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Jätta 24 õpilast täiendavale õppetööle.

3. Tunnustada õpilasi kiituskirjaga

ÕN nr 2/ 24.11.2020

Päevakord:

1. Arvamuse andmine Paikuse Kooli arengukavale (2021-2025). Õppenõukogu liikmed on eelnevalt arengukavaga tutvunud ning direktor Anne Kalmus on varasemalt arengukava tutvustanud.

2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele seoses distantsõppega.

3. Arvamuse andmine muudatusele kooli õppekavas (hindamisjuhendis) seoses võimaliku distantsõppega.

Hääletamise tulemus: Muudatuste poolt oli 42 õppenõukogu liiget (neist 2 avaldasid arvamust elektrooniliselt), vastu 0 ja erapooletuid 0.  

 

ÕN nr 1/ 09.09.2020

Päevakord:

1. Kooli üldtööplaani kinnitamine

2. Arvamuse andmine Paikuse Kooli arenguvestluse korra muudatustele

3. ÕN esindajate valimine kooli hoolekogusse

Otsus:

1) Kinnitada 2020/21 õppeaasta üldtööplaan,

2) Valiti Paikuse Kooli hoolekogusse ÕN esindajad (üldhariduse õpetaja, huvihariduse õpetaja ning HEV laste õpetaja)

Õppenõukogud 2019/20

ÕN  30.08.2019 

Päevakord: Õppetöö kokkuvõte, sisehindamise kokkuvõtte tutvustamine, kokkuvõte rahulolu küsitluse kohta, arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatuse kohta, õppenõukogu sekretäri valimine

Otsus:

1) Valiti õppenõukogu sekretär,

2) Otsustati jätta klassikursust kordama 4 õpilast,

3) Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine,

4) Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine,

5) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

ÕN    nr 1  12.09.2019 

Paikuse Põhikooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta eesmärkide kinnitamine

Otsus: Kinnitada kooli üldtööplaan ja õppeaasta eesmärgid.

ÕN    nr 2  11.12.2019

Päevakord: I trimestri õppetöö tulemused

ÕN    nr 3  12.02.2019

Päevakord: Uue kooli kodukorra kohta arvamuse avaldamine

Otsus: Kinnitada kooli kodukord

ÕN    nr 4  26.03.2020

Päevakord: 1) II trimestri õppetöö tulemused,2) arvamuse andmine Paikuse Kooli põhimäärusele, 3) ülevaade kaugõppe korraldamisest, edaspidine planeerimine

ÕN    nr 5  14.05.2020

Päevakord: 1) põhikooli lõpetamine, 2) loovtööde kaitsmine 8. klassides, 3) õppetöö korraldus peale 15. maid

Otsus: Seoses eriolukorraga rakendada järgmisi meetmeid:
1. 9. klassid lõpetavad põhikooli ning 2.- 8. klassid lõpetavad õppeaasta numbriliste
aastahinnetega (kooskõlas kooli õppekavaga);
2. Lükata 8. klasside õpilaste 2019/20 õppeaasta loovtööde kaitsmine edasi 2020/21
õppeaasta I trimestrisse;
3. Lubada 9. a klassi õpilasel lõpetada põhikool ilma loovtööd kaitsmata;
4. Jätta ära 2019/20 õppeaastal 7. klasside üleminekueksam

ÕN    nr 6  09.06.2020 

Päevakord: III trimestri ja õppeaasta õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine

Otsus: 1. Viia õppenõukogu otsusega  õpilased  üle järgmisesse klassi.

2. Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta mitterahuldavate tulemustega aastahinnetes õpilased (mitterahuldavate tulemustega õpilaste nimekiri + õppeained, (Lisa nr 2) täiendavale õppetööle

direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 8. juunist 2020.  

3. Jätta õpilane klassikursust kordama.

4. Tunnustada õppenõukogu otsusega 10 õpilast kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

5. Tunnustada õppenõukogu otsusega õpilasi kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ . 

6. Tunnustada õppenõukogu otsusega õpilasi kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“.  

7. Tunnustada kahte õpilast tiitliga "PAIKUSE PARIM"

8. Anda välja TAISTO preemia neljale õpilasele.

ÕN nr 7 15.06.2020

Päevakord: Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine 

Otsus: Lugeda põhikool lõpetatuks  ja anda välja põhikooli lõputunnistus  järgmistele  õpilastele: ( 2 õpilast)

ÕN nr 8  27.08.2020

Päevakord:

1. 3 aasta sisehindamise kokkuvõtte tutvustamine

2. 2019/20 õppeaasta õppetöö kokkuvõtte tutvustamine

3. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste liikumine

4. Kriisiplaani arutelu

5. Ülevaade kooli hoolekogu koosolekust - arutelust, otsustest

6. Projektides osalemisest

7. Jooksvad küsimused

Otsused:

1. Hinnata Paikuse Põhikooli 2019/2020 aasta õppe- ja kasvatustegevus väga heaks. 

 2. Kinnitada Paikuse Põhikooli õppeaasta 2020/2021 eesmärgid: 

Õppetegevuse kaasajastamine:

Õppekava muudatuste rakendamine, erinevate õppevormide kasutamine; 

Erivajadustega õpilaste toetamine. 

Koolirahu saavutamine: kiusamise märkamise, sekkumine, ennetamine läbi erinevate tunni- ja kooliväliste tegevuste. 

Aktiviseerida koostööd erinevate huvigruppidega. 

Õpilastele erinevate vahetunnitegevuste pakkumine (õuevahetunnid, sisetegevused)

3. Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisesse klassi.

 

 

 

Õppenõukogu 2023/24

ÕN nr 3/04.06.2024 

 1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi 
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 
 3. Õpilaste tunnustamine: kiituskirjad, ainekiituskirjad, Lions Klubi tunnustus, Paikuse Parim tüdruk ja poiss, Aasta Edenejad
 4. Huvihariduskeskuse PAI "Tuleviku Tegija 2024" märkide saajad

Otsus: Kinnitada ettepanekud seoses järgmisesse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise kohta.

           Kinnitada tunnustamiseks esitatud õpilased.

           Jätta õpilane lapsevanema avalduse alusel 1. klassi klassikursust kordama.        

ÕN nr 2/15.02.2024

1. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 1 ja 3  õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.

Otsus: Rakendada 7.klassi õpilasele ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused

ÕN nr 1/10.10.2023

 1. Paikuse Kooli kodukorra muudatused

Õppenõukogud 2022/23

ÕN nr 8/30.08.2023
 1. Täiendava õppetöö tulemused 
 2. Õpilase klassikursuse kordama jätmine
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine 
 4. 2022/2023 õppeaasta sisehindamise aruanne 
 5. 2023/2024 üldtööplaani kinnitamine 
 6. Arvamuse andmine õppekava üldosa ja hindamisjuhendi muudatustele 
 7. ÕN esindajate valimine kooli hoolekogusse
 8. Jooksvad küsimused/teemad 

ÕN nr 7/16.06.2023

Õppenõukogu päevakord: 

 1. 9. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemused
 2. 9. klassi õpilaste tunnustamine (kiituskirjad, ainekiituskirjad)
 3. Põhikooli lõpetamine 
 4. Paikuse Kooli huvihariduskeskuse kunsti huviala põhiõppe lõpetamine, tunnustamine.
 5. Jooksvad küsimused

ÕN nr 6/06.06.2023

 1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi 
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 
 3. Klassikursuse kordama jätmine 
 4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga 
 5. Huvihariduskeskuse õpilaste tunnustamine 
 6. Jooksvad küsimused 

Elektrooniline ÕN nr 5/21.04.2023

1. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 1 ja 3  õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.

Otsus: Rakendada 4.c klassi õpilasele ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused

Elektrooniline ÕN nr 4/29.03.2023

1. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõige 1 ja 3  õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.

Otsus: Rakendada 4.b klassi õpilasele ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused

ÕN nr 3/14.03.2023

1. Lõpetada koduõpe 8.b klassi õpilasel.

ÕN nr 2/14.01.2023

Päevakord:

1. Õpilase koduõppele jäämine lapsevanema soovil.

Otsus: Jätta koduõppele 8.a ja 8.b klassi õpilane.

ÕN nr 1/20.09.2022

Päevakord:

1. Õpetajate esindajate valimine Paikuse Kooli hoolekogusse

Õppenõukogud 2021/22

ÕN nr 6/30.08.2022

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused  

2. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine 

3. Üldtööplaani kinnitamine 

4. Sisehindamise kokkuvõte

5. Tagasiside õpetajate rahuloluküsitlustest

6. Jooksvad küsimused

7. Kooli AASTA TEGU - osalemine TV 10 olümpiastarti võistlustel

Otsused:

1. Jätta klassikursust kordama üks õpilane.

2. Kinnitada 2022-23 õppeaasta kooli üldtööplaan ja eesmärgid.

ÕN nr 5/16.06.2022

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö tulemused

2. 9. klassi õpilaste tunnustamine

3. Põhikooli lõpetamine 

4. Jooksvad küsimused

Otsus: Anda välja põhikooli lõputunnistus 52 -le õpilasele, sh 4-le kiitusega

ÕN nr 4/7.06.2022

Õppenõukogu päevakord:

1.Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi 

2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 

3. Põhikooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga 

4. MA- ja A- hindamine kehalises kasvatuses 2022/2023 õppeaastast 

5. Uuele õppekava üldosale arvamuse andmine

6. PAI Huvihariduskeskuse lõputunnistuse väljaandmine

7. PAI Huvihariduskeskuse tunnustamine "Tuleviku Tegija 2022" märgiga

8. Jooksvad küsimused 

ÕN nr 3/22.02.2022

Päevakord:

1. Õpilase koduõppele jäämine lapsevanema soovil.

Otsus: Rakendada vanema taotluse alusel 7. klassi õpilasele koduõpe kuni 31.08.2022

 

Elektrooniline ÕN nr 2/08.02.2022

Päevakord:

1. Arvamuse andmine Paikuse Kooli kodukorra lisa 6 PAIKUSE KOOLI DISTANTS- JA HÜBRIIDÕPPE KORD

 

ÕN nr 1/07.09.2021

Päevakord:

1. Kooli üldtööplaani kinnitamine

2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatusele (nutivaba 1.-4. klass)

3. Hoolekogu (ÕN esindajad)

Õppenõukogud 2020/21

ÕN nr 5/ 31.08.2020

Päevakord: 

1. Täiendava õppetöö tulemused

2. Õpilaste liikumine ühest koolist teise

3. Õppeaasta kokkuvõte

4. Uue õppeaasta eesmärkide kinnitamine

5. Juhtkonna liikmete ettekanded

6. Arvamuse andmine kooli õppekava muutmisele (tunnijaotus, hindamine I kooliastmes)

ÕN nr 4/ 16.06.2020

Kinnitatud päevakord 

1. Õpilaste täiendava õppetöö kokkuvõte 

2. Õpilase klassikursuse kordama jätmine 

3. Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine 

4. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel 

5. 9. klassi õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga üksikutes õppeainetes 

Otsused:

1. Jätta klassikursust kordama üks õpilane.

2. Välja anda lõputunnistus 60-le õpilasele

3. Anda välja põhikooli lõputunnistus koos kiitusega 5-le õpilasele.

4. Anda välja ainekiituskirjad 6-le lõpetajale.

ÕN nr 3/ 09.06.2020

Päevakord:

1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi 

2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga 

Jooksvad küsimused 

Otsused:

1. Kinnitada õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Jätta 24 õpilast täiendavale õppetööle.

3. Tunnustada õpilasi kiituskirjaga

ÕN nr 2/ 24.11.2020

Päevakord:

1. Arvamuse andmine Paikuse Kooli arengukavale (2021-2025). Õppenõukogu liikmed on eelnevalt arengukavaga tutvunud ning direktor Anne Kalmus on varasemalt arengukava tutvustanud.

2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele seoses distantsõppega.

3. Arvamuse andmine muudatusele kooli õppekavas (hindamisjuhendis) seoses võimaliku distantsõppega.

Hääletamise tulemus: Muudatuste poolt oli 42 õppenõukogu liiget (neist 2 avaldasid arvamust elektrooniliselt), vastu 0 ja erapooletuid 0.  

 

ÕN nr 1/ 09.09.2020

Päevakord:

1. Kooli üldtööplaani kinnitamine

2. Arvamuse andmine Paikuse Kooli arenguvestluse korra muudatustele

3. ÕN esindajate valimine kooli hoolekogusse

Otsus:

1) Kinnitada 2020/21 õppeaasta üldtööplaan,

2) Valiti Paikuse Kooli hoolekogusse ÕN esindajad (üldhariduse õpetaja, huvihariduse õpetaja ning HEV laste õpetaja)

Õppenõukogud 2019/20

ÕN  30.08.2019 

Päevakord: Õppetöö kokkuvõte, sisehindamise kokkuvõtte tutvustamine, kokkuvõte rahulolu küsitluse kohta, arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatuse kohta, õppenõukogu sekretäri valimine

Otsus:

1) Valiti õppenõukogu sekretär,

2) Otsustati jätta klassikursust kordama 4 õpilast,

3) Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine,

4) Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine,

5) Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

ÕN    nr 1  12.09.2019 

Paikuse Põhikooli üldtööplaani kinnitamine, õppeaasta eesmärkide kinnitamine

Otsus: Kinnitada kooli üldtööplaan ja õppeaasta eesmärgid.

ÕN    nr 2  11.12.2019

Päevakord: I trimestri õppetöö tulemused

ÕN    nr 3  12.02.2019

Päevakord: Uue kooli kodukorra kohta arvamuse avaldamine

Otsus: Kinnitada kooli kodukord

ÕN    nr 4  26.03.2020

Päevakord: 1) II trimestri õppetöö tulemused,2) arvamuse andmine Paikuse Kooli põhimäärusele, 3) ülevaade kaugõppe korraldamisest, edaspidine planeerimine

ÕN    nr 5  14.05.2020

Päevakord: 1) põhikooli lõpetamine, 2) loovtööde kaitsmine 8. klassides, 3) õppetöö korraldus peale 15. maid

Otsus: Seoses eriolukorraga rakendada järgmisi meetmeid:
1. 9. klassid lõpetavad põhikooli ning 2.- 8. klassid lõpetavad õppeaasta numbriliste
aastahinnetega (kooskõlas kooli õppekavaga);
2. Lükata 8. klasside õpilaste 2019/20 õppeaasta loovtööde kaitsmine edasi 2020/21
õppeaasta I trimestrisse;
3. Lubada 9. a klassi õpilasel lõpetada põhikool ilma loovtööd kaitsmata;
4. Jätta ära 2019/20 õppeaastal 7. klasside üleminekueksam

ÕN    nr 6  09.06.2020 

Päevakord: III trimestri ja õppeaasta õppetöö tulemused, põhikooli lõpetamine

Otsus: 1. Viia õppenõukogu otsusega  õpilased  üle järgmisesse klassi.

2. Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta mitterahuldavate tulemustega aastahinnetes õpilased (mitterahuldavate tulemustega õpilaste nimekiri + õppeained, (Lisa nr 2) täiendavale õppetööle

direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 8. juunist 2020.  

3. Jätta õpilane klassikursust kordama.

4. Tunnustada õppenõukogu otsusega 10 õpilast kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

5. Tunnustada õppenõukogu otsusega õpilasi kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ . 

6. Tunnustada õppenõukogu otsusega õpilasi kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“.  

7. Tunnustada kahte õpilast tiitliga "PAIKUSE PARIM"

8. Anda välja TAISTO preemia neljale õpilasele.

ÕN nr 7 15.06.2020

Päevakord: Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine 

Otsus: Lugeda põhikool lõpetatuks  ja anda välja põhikooli lõputunnistus  järgmistele  õpilastele: ( 2 õpilast)

ÕN nr 8  27.08.2020

Päevakord:

1. 3 aasta sisehindamise kokkuvõtte tutvustamine

2. 2019/20 õppeaasta õppetöö kokkuvõtte tutvustamine

3. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste liikumine

4. Kriisiplaani arutelu

5. Ülevaade kooli hoolekogu koosolekust - arutelust, otsustest

6. Projektides osalemisest

7. Jooksvad küsimused

Otsused:

1. Hinnata Paikuse Põhikooli 2019/2020 aasta õppe- ja kasvatustegevus väga heaks. 

 2. Kinnitada Paikuse Põhikooli õppeaasta 2020/2021 eesmärgid: 

Õppetegevuse kaasajastamine:

Õppekava muudatuste rakendamine, erinevate õppevormide kasutamine; 

Erivajadustega õpilaste toetamine. 

Koolirahu saavutamine: kiusamise märkamise, sekkumine, ennetamine läbi erinevate tunni- ja kooliväliste tegevuste. 

Aktiviseerida koostööd erinevate huvigruppidega. 

Õpilastele erinevate vahetunnitegevuste pakkumine (õuevahetunnid, sisetegevused)

3. Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisesse klassi.