Meie kool

HOOLEKOGU


Hoolekogu liikmed ja kontaktid:

Gerli Kauge – gerli.kauge@mail.ee  hoolekogu esimees (3. ja 7.klass)

Mait Lind – mait.lind@pk.edu.ee    ÕN esindaja

Jekaterina Maasikas - jekaterina.maasikas@pk.edu.ee ÕN esindaja

Marek Varkentin – marek@digistep.ee lastevanemate esindaja (4. ja 7.klass)

Elsbeth Heinaste – elsbeth.heinaste@pk.edu.ee   ÕE esindaja

Ingrid Lilles - ingrid.lilles@pk.edu.ee huvihariduskeskuse õpetajate esindaja

Maarika Urm – maasu20@yahoo.com huvihariduskeskuse lastevanemate esindaja (5. ja 7.klass)

Kaspar Laanemets – alve@alve.ee  lastevanemate esindaja (8. klass)

Annela Õismets –   annela@planet.ee lastevanemate esindaja (6. klass)

Marika Kuusik –  marikakuusik1@gmail.com lastevanemate esindaja (9.klass)

Gerda Nõurus - sandraqu@hot.ee lastevanemate esindaja (2. ja 5.klass)

Cattri Libert - cattri@hot.ee (1. klass)

Marika Valter – marika@edelaeesti.eu  kooli toetavate organisatsioonide esindaja

Kuno Erkmann  – kuno.erkmann@parnu.ee  kooli pidaja esindaja

Hoolekogu tegutsemise kord

 

Paikuse Kooli hoolekogu 2021/2022 õppeaastal

1. koosolek 9. september

Päevakord:

1. Klassikomplektide suuruste kinnitamine 2021/22

3.a 25 õpilast, 3.b 25 õpilast, 3.c 25 õpilast, 5.b 25 õpilast, 5.c 25 õpilast, 9.a 26 õpilast, 9.b 26 õpilast

2. Õpetajate palgakorralduse põhimõtete tutvustamine

3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatuste osas: piirangute kehtestamine nutitelefonide kasutamise osas 1.-4. klassis. Telefonide kasutamine õppetunnis ja vahetunnis toimub ainult õpetaja loal.

4. Vaktsineerimisest, testimisest

5. Eelarvest – uusi numbreid pole, praeguse eelarvega tuleme kenasti toime

6. Digiõppevaraga seotud probleemid

7. Uued õpetajad

8. Eelmise aasta suurimad kordaminekud koolil

Paikuse Kooli hoolekogu 2020/2021 õppeaastal

7. koosolek (elektrooniline) 25. august

Päevakord:

1. Arvamuse andmine muudatuste kohta kooli õppekavas

a) Üleminek arvestatud/mittearvestatud hindamisele I kooliastmes oskusainetes (muusikaõpetus, kunstiõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus) ja inimeseõpetuses.

b) Muudatuse tegemine I kooliastme tunnijaotusplaanis: inglise keele suuline kursus 2. klassis maleõpetuse asemel, maleõpetus 3. klassis.

c) Hindamisjuhendisse: õppenõukogu otsusega võib kasutada erijuhtudel arvestatud/mittearvestatud hindamist ka II ja III kooliastmes.

 

6. koosolek (elektrooniline) 15. veebruar

Päevakord:

1. Arvamuse andmine maski kandmise kohustusele koolis alates 12. eluaastast

Lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 44. (Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis (1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse)

võib kool riske hinnates ajutiselt kehtestada kooli siseruumides õpilastele  ja kooli personalile maski kandmise nõude.

Arvamuse andsid 14 liiget 15-st (13 poolt, 1 vastu)

5. koosolek(elektrooniline) 1. veebruar

Päevakord:

 1. Arvamuse avaldamine:

Paikuse Kooli II ja III kooliastme (va 1.- 4. kl. HEV õpilased ja 9. klassid) rotatsioonis kooliskäimise kohta 15.-19. veebruarini.

Kõik 14 eletroonilisel koosolekul osalenud hoolekogu liiget olid nõus tabelis kirjeldatud koolikäimiskavaga.

Nädalapäev

E-T 

K-R 

Klass 

5.-6. kl 

7.- 8.kl 

5.-6. kl 

7.-8.kl 

15.-19. veebruar 

distantsõpe 

koolis 

koolis 

distantsõpe 

4. koosolek(elektrooniline) 8. detsember

Päevakord:

Koolivaheajale jäämine alates 21. dets.

Otsus: Jääda vaheajale alates 21. dets.

 

3. koosolek 25. november

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine arengukavale.
 2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele seoses distantsõppega.
 3. Muudatus kooli õppekavas (hindamisjuhendis) seoses võimaliku distantsõppega

Kõik 13 eletroonilisel koosolekul osalenud hoolekogu liiget olid nõus Paikuse Kooli arengukava projekti, muudatuste tegemisega õppekava hindamisjuhendis ja

kooli kodukorras.

2. koosolek 3. november

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe/naise, aseesimehe/naise, sekretäri valimine
 2. Kokkuvõte sisehindamisest, parendusvaldkonnad (eelnevalt tuvumiseks saadetud)
 3. Paikuse Kooli arengukava projekti tutvustamine
 4. Ettepanekute tegemine
 5. Jooksvad küsimused

Valimiste tulemused: esinaine Gerli Kauge,

                                 aseesinaine Annela Õismets,

                                 protokollija Mait Lind

1. koosolek 8. september

Päevakord:

1. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Otsus: Kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

1.b - 25, 2.b - 25, 4.b - 25, 4.c - 26, 8.a - 26, 8.b  - 26 õpilast.

 

Paikuse Põhikooli hoolekogu 2019/20 õppeaastal

1. koosolek 3. septembril

Päevakord:

1. Paikuse Põhikooli põhimääruse tutvustus arvamuse avaldamiseks

Paikuse Põhikooli direkor A. Kalmus loeb ette kooli põhimääruse.

2. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Otsus kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

2.A klassis – 25 õpilast, 2.B klassis - 25 õpilast, 2.C klassis - 25 õpilast, 3.B klassis - 25 õpilast, 3.C klassis - 26 õpilast, 7.B klassis - 26 õpilast.

Päevakorrapunkt 3. Jooksvad küsimused

Oli arutlusel, et buss nr 26 võiks väljuda Paikuse kooli peatusest kella 16.15 asemel 15.15.

 

3. koosolek 20. jaanuaril

Päevakord:

1. Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule põhikooli 2020. aasta eelarvet.

2. Kooli kodukord

Otsus: tutvuda kooli kodukorraga arvamuse avaldamiseks ja anda 24. jaanuariks vastus elektrooniliselt.

3. Ettepanekud arenguvestluste läbiviimise korra muutmise kohta

Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule arenguvestluse korra muutmist.

4. Paikuse kooli koolivormi kavandid

Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule koolivormi kavandeid.

5. I poolaasta kokkuvõte

Direktor A.Kalmus tutvustas uut põhikooli kodulehte ja annab ülevaate uutest töötajatest põhikoolis, tööõpetuskorra muutmisest, huvitegevusest, klasside sisustamisest, erinevate kordade muutmisest, valvekaamerate paigaldamisest ja kooliraadio loomisest.

Otsus. Viia läbi uus hoolekogu koosolek märtsi alguses( jäi ära eriolukorra tõttu).

 

4. Koosolek 17. veebruaril

Toimus hääletus Paikuse Põhikooli ja Huvikooli liitmise osas Paikuse kooliks. Poolt oli 8 inimest. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

5. Koosolek 26.augustil

1. Direktor Anne Kalmus andis ülevaate distantsõppe kohta. Kuulati ära hoolekogu liikmete tähelepanekud ja ettepanekud selles osas.

2. Ülevaade kooli eelarvest.

3. Ülevaade suvel tehtud töödest.

4. Arutelu kooli korraldusliku poole kohta seoses uue õppeaastaga.

5. Arvamuse andmine arenguvestluste korra muutmise osas.

Otsused: 

1. Alustada kooliaastat 35 - minutiliste tundidega.

2. Saata õpilased vahetundide ajal õue, tuulutada ruume, õpilaste söömise hajutamine söögivahetundides.

3. Viia läbi võimalikult kaua kontaktõpet.

4. Viia sisse muudatused arenguvestluste korda.

5. Võimaliku distantsõppe ajal panna paika päevaplaan, mida järgivad nii õpetajad kui õpetajad.

6. Võimaldada kodus karantiinis oleval õpilasel osaleda koolis toimuvas koolitunnis arvuti vahendusel.

7. Luua hoolekogu Teams-i grupp.

8. Viia läbi järgmine hoolekogu klassikomplektide suuruse kinnitamiseks Teams vahendusel.

 

 

 

 

Hoolekogu liikmed ja kontaktid:

Gerli Kauge – gerli.kauge@mail.ee  hoolekogu esimees (3. ja 7.klass)

Mait Lind – mait.lind@pk.edu.ee    ÕN esindaja

Jekaterina Maasikas - jekaterina.maasikas@pk.edu.ee ÕN esindaja

Marek Varkentin – marek@digistep.ee lastevanemate esindaja (4. ja 7.klass)

Elsbeth Heinaste – elsbeth.heinaste@pk.edu.ee   ÕE esindaja

Ingrid Lilles - ingrid.lilles@pk.edu.ee huvihariduskeskuse õpetajate esindaja

Maarika Urm – maasu20@yahoo.com huvihariduskeskuse lastevanemate esindaja (5. ja 7.klass)

Kaspar Laanemets – alve@alve.ee  lastevanemate esindaja (8. klass)

Annela Õismets –   annela@planet.ee lastevanemate esindaja (6. klass)

Marika Kuusik –  marikakuusik1@gmail.com lastevanemate esindaja (9.klass)

Gerda Nõurus - sandraqu@hot.ee lastevanemate esindaja (2. ja 5.klass)

Cattri Libert - cattri@hot.ee (1. klass)

Marika Valter – marika@edelaeesti.eu  kooli toetavate organisatsioonide esindaja

Kuno Erkmann  – kuno.erkmann@parnu.ee  kooli pidaja esindaja

Hoolekogu tegutsemise kord

 

Paikuse Kooli hoolekogu 2021/2022 õppeaastal

1. koosolek 9. september

Päevakord:

1. Klassikomplektide suuruste kinnitamine 2021/22

3.a 25 õpilast, 3.b 25 õpilast, 3.c 25 õpilast, 5.b 25 õpilast, 5.c 25 õpilast, 9.a 26 õpilast, 9.b 26 õpilast

2. Õpetajate palgakorralduse põhimõtete tutvustamine

3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatuste osas: piirangute kehtestamine nutitelefonide kasutamise osas 1.-4. klassis. Telefonide kasutamine õppetunnis ja vahetunnis toimub ainult õpetaja loal.

4. Vaktsineerimisest, testimisest

5. Eelarvest – uusi numbreid pole, praeguse eelarvega tuleme kenasti toime

6. Digiõppevaraga seotud probleemid

7. Uued õpetajad

8. Eelmise aasta suurimad kordaminekud koolil

Paikuse Kooli hoolekogu 2020/2021 õppeaastal

7. koosolek (elektrooniline) 25. august

Päevakord:

1. Arvamuse andmine muudatuste kohta kooli õppekavas

a) Üleminek arvestatud/mittearvestatud hindamisele I kooliastmes oskusainetes (muusikaõpetus, kunstiõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus) ja inimeseõpetuses.

b) Muudatuse tegemine I kooliastme tunnijaotusplaanis: inglise keele suuline kursus 2. klassis maleõpetuse asemel, maleõpetus 3. klassis.

c) Hindamisjuhendisse: õppenõukogu otsusega võib kasutada erijuhtudel arvestatud/mittearvestatud hindamist ka II ja III kooliastmes.

 

6. koosolek (elektrooniline) 15. veebruar

Päevakord:

1. Arvamuse andmine maski kandmise kohustusele koolis alates 12. eluaastast

Lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 44. (Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis (1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse)

võib kool riske hinnates ajutiselt kehtestada kooli siseruumides õpilastele  ja kooli personalile maski kandmise nõude.

Arvamuse andsid 14 liiget 15-st (13 poolt, 1 vastu)

5. koosolek(elektrooniline) 1. veebruar

Päevakord:

 1. Arvamuse avaldamine:

Paikuse Kooli II ja III kooliastme (va 1.- 4. kl. HEV õpilased ja 9. klassid) rotatsioonis kooliskäimise kohta 15.-19. veebruarini.

Kõik 14 eletroonilisel koosolekul osalenud hoolekogu liiget olid nõus tabelis kirjeldatud koolikäimiskavaga.

4. koosolek(elektrooniline) 8. detsember

Päevakord:

Koolivaheajale jäämine alates 21. dets.

Otsus: Jääda vaheajale alates 21. dets.

 

3. koosolek 25. november

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine arengukavale.
 2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele seoses distantsõppega.
 3. Muudatus kooli õppekavas (hindamisjuhendis) seoses võimaliku distantsõppega

Kõik 13 eletroonilisel koosolekul osalenud hoolekogu liiget olid nõus Paikuse Kooli arengukava projekti, muudatuste tegemisega õppekava hindamisjuhendis ja

kooli kodukorras.

2. koosolek 3. november

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe/naise, aseesimehe/naise, sekretäri valimine
 2. Kokkuvõte sisehindamisest, parendusvaldkonnad (eelnevalt tuvumiseks saadetud)
 3. Paikuse Kooli arengukava projekti tutvustamine
 4. Ettepanekute tegemine
 5. Jooksvad küsimused

Valimiste tulemused: esinaine Gerli Kauge,

                                 aseesinaine Annela Õismets,

                                 protokollija Mait Lind

1. koosolek 8. september

Päevakord:

1. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Otsus: Kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

1.b - 25, 2.b - 25, 4.b - 25, 4.c - 26, 8.a - 26, 8.b  - 26 õpilast.

 

Paikuse Põhikooli hoolekogu 2019/20 õppeaastal

1. koosolek 3. septembril

Päevakord:

1. Paikuse Põhikooli põhimääruse tutvustus arvamuse avaldamiseks

Paikuse Põhikooli direkor A. Kalmus loeb ette kooli põhimääruse.

2. Piirnormist suuremate klasside täitumuse kinnitamine

Otsus kinnitati piirnormist suurem täitumus alljärgnevates klassides:

2.A klassis – 25 õpilast, 2.B klassis - 25 õpilast, 2.C klassis - 25 õpilast, 3.B klassis - 25 õpilast, 3.C klassis - 26 õpilast, 7.B klassis - 26 õpilast.

Päevakorrapunkt 3. Jooksvad küsimused

Oli arutlusel, et buss nr 26 võiks väljuda Paikuse kooli peatusest kella 16.15 asemel 15.15.

 

3. koosolek 20. jaanuaril

Päevakord:

1. Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule põhikooli 2020. aasta eelarvet.

2. Kooli kodukord

Otsus: tutvuda kooli kodukorraga arvamuse avaldamiseks ja anda 24. jaanuariks vastus elektrooniliselt.

3. Ettepanekud arenguvestluste läbiviimise korra muutmise kohta

Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule arenguvestluse korra muutmist.

4. Paikuse kooli koolivormi kavandid

Direktor A.Kalmus tutvustas hoolekogule koolivormi kavandeid.

5. I poolaasta kokkuvõte

Direktor A.Kalmus tutvustas uut põhikooli kodulehte ja annab ülevaate uutest töötajatest põhikoolis, tööõpetuskorra muutmisest, huvitegevusest, klasside sisustamisest, erinevate kordade muutmisest, valvekaamerate paigaldamisest ja kooliraadio loomisest.

Otsus. Viia läbi uus hoolekogu koosolek märtsi alguses( jäi ära eriolukorra tõttu).

 

4. Koosolek 17. veebruaril

Toimus hääletus Paikuse Põhikooli ja Huvikooli liitmise osas Paikuse kooliks. Poolt oli 8 inimest. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

5. Koosolek 26.augustil

1. Direktor Anne Kalmus andis ülevaate distantsõppe kohta. Kuulati ära hoolekogu liikmete tähelepanekud ja ettepanekud selles osas.

2. Ülevaade kooli eelarvest.

3. Ülevaade suvel tehtud töödest.

4. Arutelu kooli korraldusliku poole kohta seoses uue õppeaastaga.

5. Arvamuse andmine arenguvestluste korra muutmise osas.

Otsused: 

1. Alustada kooliaastat 35 - minutiliste tundidega.

2. Saata õpilased vahetundide ajal õue, tuulutada ruume, õpilaste söömise hajutamine söögivahetundides.

3. Viia läbi võimalikult kaua kontaktõpet.

4. Viia sisse muudatused arenguvestluste korda.

5. Võimaliku distantsõppe ajal panna paika päevaplaan, mida järgivad nii õpetajad kui õpetajad.

6. Võimaldada kodus karantiinis oleval õpilasel osaleda koolis toimuvas koolitunnis arvuti vahendusel.

7. Luua hoolekogu Teams-i grupp.

8. Viia läbi järgmine hoolekogu klassikomplektide suuruse kinnitamiseks Teams vahendusel.

 

 

 

 

Nädalapäev

E-T 

K-R 

Klass 

5.-6. kl 

7.- 8.kl 

5.-6. kl 

7.-8.kl 

15.-19. veebruar 

distantsõpe 

koolis 

koolis 

distantsõpe